O Radzie

Do naszych zadań należy:
1) reprezentowanie we współpracy z radnymi Miasta i Prezydentem Miasta Gdańska interesów mieszkańców
Dzielnicy,
2) zapewnienie mieszkańcom udziału w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Dzielnicy,
3) umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem
ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania,
4) organizowanie aktywności i integracji mieszkańców oraz wspólnych przedsięwzięć, związanych
z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Dzielnicy,
5) kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne,
6) podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Dzielnicy zmierzających do
poprawy warunków ich życia.

Do właściwości Rady Dzielnicy Brzeźno należy:
1) wybór i odwołanie Zarządu,
2) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) uchwalanie regulaminu Rady,
4) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska dotyczących Dzielnicy,
5) występowanie do organów miasta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji Miasta na terenie
Dzielnicy,
6) podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy,
7) podejmowanie uchwał w sprawie zgłoszenia propozycji do planów inwestycyjnych i finansowych
w zakresie określonym w uchwałach Rady Miasta Gdańska,
8) konsultowanie projektu budżetu z mieszkańcami Dzielnicy,
9) podejmowanie uchwał w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy z wnioskiem o ujęcie
w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy,
10) zgłaszanie wniosków do sporządzanych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym teren
Dzielnicy,
11) opiniowanie projektu Studium i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w zakresie obejmującym tereny Dzielnicy,           punkt uchylony
12) opiniowanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego teren Dzielnicy,    punkt uchylony
13) wnioskowanie o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze
działania Dzielnicy,
14) podejmowanie uchwał w sprawach związanych z zagospodarowaniem i porządkowaniem terenów
Dzielnicy,
15) podejmowanie uchwał w sprawie inicjatyw lokalnych i innych przedsięwzięć lokalnych,
16) opiniowanie projektów przebiegu linii komunikacyjnych, lokalizacji przystanków i rozkładów jazdy
transportu zbiorowego,
17) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawach zmian nazw ulic i placów na terenie
Dzielnicy,
18) opiniowanie działalności miejskich placówek służby zdrowia, sportowych, oświaty, kultury i socjalnych
na terenie Dzielnicy,
19) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeznaczania wolnych lokali
użytkowych będących własnością Miasta na terenie Dzielnicy,
20) występowanie z wnioskami o przekazanie składników mienia komunalnego do zarządzania i korzystania,
21) podejmowanie uchwał w sprawie wykorzystania środków finansowych przekazanych na działalność
statutową Dzielnicy,
22) występowanie do podmiotów właściwych do wszczęcia procedury nadania nazwy z inicjatywą nadania
nazw obiektom miejskim na terenie Dzielnicy.

Zadaniem Przewodniczącej/ego Rady Dzielnicy Brzeźno jest organizowanie prac rady oraz prowadzenie obrad, w tym:
1) zwoływanie sesji Rady,
2) przewodniczenie obradom,
3) przygotowywanie porządku obrad sesji Rady, w tym celu zasięga opinii Zarządu i przewodniczących
komisji Rady,
4) koordynowanie działań komisji Rady,
5) przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta
Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,
6) przyjmowanie skarg mieszkańców Dzielnicy na działalność Rady i Zarządu, komisji i radnych,
7) podejmowanie innych czynności wynikających z regulaminu Rady.

Do właściwości Zarządu Dzielnicy Brzeźno należy:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał Rady,
3) wykonywanie uchwał Rady,
4) formułowanie i przesyłanie do Prezydenta Miasta opinii wraz z wnioskami dotyczącymi pracy jednostek
organizacyjnych Miasta na terenie Dzielnicy,
5) współpraca z zarządami dróg w sprawach sygnalizacji, oznakowania dróg i ulic oraz stosowania urządzeń
ostrzegawczych,
6) współdziałanie z organami Policji i Straży Miejskiej w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku
w Dzielnicy,
7) przedkładanie Prezydentowi Miasta Gdańska wniosków o których mowa w § 34 ust 8,
8) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta działającymi na terenie Dzielnicy,
9) składanie sprawozdań z działalności Zarządu Radzie Dzielnicy oraz Przewodniczącemu Rady Miasta
Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia roku następnego,
10) wnioskowanie o objęcie planem remontów budynków komunalnych, konserwacji i modernizacji ulic,
zieleńców miejskich, znajdujących się na obszarze Dzielnicy,
11) współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Dzielnicy zmierzających do poprawy warunków
ich życia,
12) zarządzanie mieniem komunalnym przekazanym Dzielnicy do korzystania.
13) ustalanie priorytetów remontów budynków komunalnych, konserwacji i modernizacji ulic, zieleńców
miejskich oraz wnioskowanie o ich ujęcie w planach remontowych.

Wszystkie powyższe informacje są zgodne ze Statutem Rady Dzielnicy Brzeźno:
Statut Rady Dzielnicy Brzezno